Shipping - Moto EV Services and Development
  QR Electric Motorcycle Services and Development ตะกร้า : บัญชีของฉัน
Moto EV Electric Motorcycle Services and Development

เวลาเปิด Open Daily 10:00-19:00 Tel: 064 680 9900 | 064 680 8800

เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน

การไปรษณีย์ &การคืนสินค้า

การไปรษณีย์โทรเลขมีระเบียบในการรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายหรือสูญหายของสินค้า กรณีย์เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นคุณสามารถใช้หมายเลขของใบรับการส่งพัสดุไปรษณีย์ที่ทางร้านอีเมล์มาให้คุณตรวจสอบกับการไปรษณีย์ในประเทศของคุณได้
ระบบการคืนสินค้า: ยังไม่มีระบบดังกล่าว ทางร้านจะพิจารณาจัดทำหากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง
ดำเนินการต่อไป